Integritetspolicy

Råådalens Energi AB, org.nr 559160-8095, Gluggstorpsvägen 82 (besöksadress), 268 52 Malmö, (”Råådalens Energi“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Råådalens Energi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att vid var tid följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Råådalens Energi samlar in. Denna policyn förklarar även varför och hur Råådalens Energi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dina rättigheter i förhållande till Råådalens Energi angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster, begär offert, deltager i en undersökning eller besöker vår webbplats kan Råådalens Energi samla olika personuppgifter om dig och behandla dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller enbart för Råådalens Energis tjänster, service.

Samarbetspartners” är bolag som godkänts av Råådalens Energi och som har ingått avtal med oss för att tillhandahålla nödvändiga tjänster för Råådalens Energi såsom montering, bokföring, försäljning m.m.

Webbplatsen” omfattar webbplatsen raadalensenergi.se och därtill hörande sidor.

Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Gällande Cookies se policy för Cookies på följande länk.

Personuppgifter vi samlar in

På Webbplatsen kan du handla varor/beställa tjänster eller begära offerter direkt från Råådalens Energi. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Råådalens Energi. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

När du begär en offert ger du oss samtyckte att hantera dina personuppgifter samt att vi lagrar dina uppgifter i upp till 30 dagar efter offerten gått ut. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke medger du också att offert ej längre är giltig.

De personuppgifter som Råådalens Energi samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 – namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
 – personnummer (för avtal, mikroanmälningar, garantier etc.),
 – leverans- och faktureringsinformation samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst, 
 – köp-, betal- och orderhistorik,
 – annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
 – annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller
 – IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 – våra Samarbetspartners,
 – genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
 – genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologier. Du kan läsa Råådalens Energis Cookie policy här.

Varför vi använder dina personuppgifter?

Om du har beställt en tjänst eller vara på vår Webbplats har du ingått ett avtal med Råådalens Energi och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt som du har beställt.

Vi behöver även behandla dina personuppgifter i syfte att ge dig offerter, vid rådgivning och/eller support.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor, offerter och tjänster kan Råådalens Energi komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.

 – Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Råådalens Energi tillhandahåller där (bl.a. kundtjänst och prenumeration av nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.
 – Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 – Berättigat intresse:

För att Råådalens Energi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina tjänster för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall såsom analyser av kundhistorik, köp, offertförfrågningar.

Personuppgifterna kan komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.

 – Personuppgiftsbiträden: Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster å våra vägnar. Dessa leveranser av varor, utför analyser av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. Råådalens Energi använder Googles annonstjänster.
 – Samtycke till behandling: Samtycke kan behövas för viss direktmarknadsföring, kundundersökningar. Vi begär alltid ditt samtyckte innan du blir kontaktat i dessa aktiviteter.

Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter

Råådalens Energi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

– Kund: Om du köpt en vara/tjänst sparas dina personuppgifter i två år efter att köpet fullgjorts och/eller ett eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
– Kommunikation: Om du har kontakt med Råådalens Energi, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
– Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Råådalens Energi eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden.
– Rättslig skyldighet: Råådalens Energi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
– Samtycke:I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
– Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Råådalens Energi inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Råådalens Energi:s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Råådalens Energi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 – Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av personuppgifter när vi anser att det krävs för att Råådalens Energi ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra allmänna villkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Råådalens Energi eller andra.
 – Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Råådalens Energi:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller direktmarknadsföring, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke helt eller delvis genom att kontakta kundservice.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookie policy [här].

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Detta gör du genom att skicka en skriftlig begäran per post till Råådalens Energi. Råådalens Energi kan komma att kräva att du legitimerar dig enligt Råådalens Energis begäran för att säkerställa att ingen information kommer annan part till handa.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Råådalens Energi kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen kan komma inte gälla vissa personuppgifter om det krävs enligt lag eller andra i denna policyn angiva giltiga skäl såsom garantiåtagande etc.

Du kan lämna ett klagomål till Råådalens Energi eller till Datainspektionen om du anser att Råådalens Energi:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Ändringar i integritetspolicyn

Råådalens Energi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy vänligen kontakta Råådalens Energi:s kundstjänst

Råådalens Energi AB

kundservice@raadalensenergi.se